.
Photo Gallery

काफलनेटी ब्राखापालन समुह, कालिमाटी गापा ६ मा निर्माण गरिएका ब्राखाको खोरहरु