.
Photo Gallery

कोलकोट भैसीपालन समुह कालिमाटी गापा सल्यानमा निर्माण गरिएको भकारो सुधारका फोटोहरु