.
Photo Gallery

सहायकस्तर प्राविधिक कर्मचारीहरुका लागि पशु प्रजनन तथा कृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धित १२ दिने तालिमका फोटोहरु