.
Photo Gallery

भैरवी गापा ३ अन्तरगत अन्नपुर्न उपसमुह मा अदुवा मूल्य श्रंङ्खला तथा साम्रगी वितरण